Salon tour: San Francisco Idea House

Tour the salon of the San Francisco Idea House with Home Editor, Kelly Barthelemy